ที่มาของกิจกรรม

U Power: Digital Idea Challenge เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) โดยได้ตระหนักถึง การประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการ จากหลายหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาพร้อมทำจริง แผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัลและความสำเร็จของแผนจากการทำจริงในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน (2) ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ (5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ (Startup) ที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
2. เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา คิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างสรรค์เครื่องมือสื่อสารการตลาด การกำหนดตารางเวลาและแผนงาน และการเสนอแนะแนวทางการประเมินผล
3. เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์กับการทำงานจริง
4. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน
5. เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ


กำหนดการ

แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564
ปิดรับใบสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศโจทย์ในการแข่งขัน 3 มีนาคม 2564
ส่งผลงานรอบที่ 1 20 มีนาคม 2564
ประกาศผลรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 8 เมษายน 2564
แคมป์บ่มเพาะ 10 เมษายน 2564
ทำผลงานจริง 14 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564
ส่งผลงานรอบที่ 2 16 พฤษภาคม 2564
นำเสนอผลงานรอบที่ 2 เพื่อหา Thailand Winner 28 พฤษภาคม 2564


คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 5 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. นิสิตนักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จากโจทย์ในการแข่งขันทั้งหมดที่ทางโครงการมีให้จากนั้นคณะกรรมการจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ท่านเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 6. คณะกรรมการคัดเลือก
 7. ประกาศผลทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก รอบที่ 1
 8. เข้าร่วมกิจกรรม บ่มเพาะ 2 ครั้ง
 9. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนำแผนฯปรับปรุงแผนฯ และจะได้รับเงินสนับสนุน 20,000 บาท เพื่อไปดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดที่เลือกมา ให้เกิดขึ้นเป็นแบบแผนฯตัวอย่างจริง
 10. นำเสนอแผนฯที่ดำเนินกิจกรรม สรุปผลงานที่ดำเนินการ ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อตัดสิน ประกาศผล
 11. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล
 12. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
 13. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น
 14. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที คณะผู้จัดงาน รวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการนำแผนการตลาดดิจิทัล ภาพจากการทำกิจกรรมการแข่งขัน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ โดยผลงานจะเป็นในส่วนที่ผ่านเข้ารอบที่ 2
 15. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯ องค์กรร่วมสนับสนุน คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 16. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 17. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
 18. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

วิธีการส่งผลงาน

รอบที่ 1

 • นำส่งแผนการตลาดดิจิทัลในรูปแบบของ PowerPoint (บันทึกไฟล์ .PDF)
 • นำเสนอรายละเอียดแผนการตลาดในรูปแบบ Clip VDO และอัพโหลดผลงานที่ Google Drive
 • ส่งไฟล์ PDF พร้อมแนบลิงค์ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที) มาทางอีเมล Ratthapong@absolutealliances.com

รอบที่ 2

 • นำส่งรายละเอียดกิจกรรมที่ทำจริง พร้อมแจกแจงงบประมาณและรายงานผลความสำเร็จในรูปแบบของ PowerPoint (บันทึกไฟล์ .PDF)
 • นำเสนอภาพกิจกรรมที่ทำจริง พร้อมรายงานผลแต่ละกิจกรรม ในรูปแบบ Clip VDO และอัพโหลดขึ้น YouTube พร้อมแนบลิงค์ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที)
 • ส่งไฟล์ PDF พร้อมแนบลิงค์ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที) มาทางอีเมล Ratthapong@absolutealliances.com


เกณฑ์การตัดสินผลงานทั้ง 3 รอบ


รอบที่ 1

● การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 15%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด 30%
● ความคิดสร้างสรรค์ 30%
● แผนการตลาดที่สามารถทำได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 25%

รอบที่ 2

● การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัด 10%
● ความสมบูรณ์ของแผนการตลาด 20%
● ความคิดสร้างสรรค์ และการนำเสนอ 30%
● ผลความสำเร็จการทำกิจกรรมจริง 40%

รอบชิงชนะเลิศ

● ความสำเร็จของแผนและผลจากการทำกิจกรรมจริง 40%
● ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการนำเสนอ 20%
● แผนงานต่อเนื่องของแคมเปญ 10%
● Commercial Possibility by Sponsor (แบรนด์จะนำแผนแคมเปญดังกล่าวไปใช้จริง) 30%


ประเภทรางวัลสำหรับการแข่งขัน


รางวัลชนะเลิศ

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 • รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

รายละเอียดการเขียนแผนเพื่อประกอบการตัดสินผลงาน รอบที่ 1

ผู้เข้าแข่งจันจะต้องนำส่งแผนการตลาด โดยมีตัวอย่างรายละเอียดเนื้อหาในการเขียนแผนฯ ดังนี้


ส่วนที่ 1

กำหนดชื่อแผนงาน หรือชื่อแคมเปญ และที่มาความคิดของแผนการตลาด (Idea Background)


ส่วนที่ 2

รายละเอียดแผนการตลาดดิจิทัลสำหรับ 1 เดือนด้วยงบประมาณ 20,000 บาท

 • กำหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง (Target Market)
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience Analysis)
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด และสภาวะการแข่งขัน (Market Analysis) ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น การวิเคราะห์ตลาดและสภาพแวดล้อม คู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม ความต้องการซื้อในตลาด และอัตราการซื้อ อุปสรรคในการทำธุรกิจ เพื่อนำมาวางแผนในอนาคต
 • วิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / ข้อจำกัด ของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อดำเนินตามกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้วิเคราะห์ไว้เบื้องต้น
 • วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของยอดขาย (Sale Objectives)
 • การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning Strategy)
 • กำหนดช่องทางการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Channel)
 • นำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Objective and Strategy) พร้อมนำเสนอแนวทางการจัดทําแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นได้และใช้งานได้จริง (* โดยจะต้องประกอบด้วย On Ground Activity หรือ Event 1 วัน และ Online Activity 1 เดือน )
 • ตารางเวลาในการปฏิบัติแคมเปญ + กิจกรรม ภายในระยะเวลา 1 เดือน (Project + Campaign Schedule)

ส่วนที่ 3

การจัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท

 • รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินแผนการตลาดดิจิทัล ภายใต้งบ 20,000 บาท ในการปฏิบัติกิจกรรมระยะเวลา 1 เดือน

ส่วนที่ 4

แผนการวัดผล

 • ตั้งตัวชี้วัด และนำเสนอวิธีการวัดผลการจัดกิจกรรมและติดตามผลทางการตลาดของแต่ละกิจกรรม (KPI)

ส่วนที่ 5

รายละเอียดแผนการตลาดดิจิทัลระยะยาวสำหรับ 1 ปี (1 Year Growth Plan)

 • นำเสนอกิจกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Strategy) สำหรับระยะยาว 1 ปี พร้อมระบุงบประมาณ เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแผน 1 เดือน

ส่วนที่ 6

สรุป

 • สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ Marketing Impact จากแผนการตลาดดิจิทัล และกิจกรรม
 • ระบุรายชื่อทีมงาน และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก


โจทย์ที่ทุกทีมจะต้องตอบคำถาม นำเสนอเป็น VDO Clip ความยาวไม่เกิน 10 นาที (ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ)

 1. ที่มาความคิดของแผนการตลาด คืออะไร?
 2. ชื่อแผนการตลาดหรือชื่อแคมเปญ
 3. กลุ่มเป้าหมายหลัก / กลุ่มเป้าหมายรอง
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
 4. ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด
  • กลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล
 5. แผนการตลาดดิจิทัลสำหรับ 1 เดือน ด้วยงบประมาณ 20,000 บาท
  • แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน
  • รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดดิจิทัล และการจัดสรรงบประมาณ
  • ตารางเวลาในการปฏิบัติแคมเปญ + กิจกรรม
 6. ตั้งตัวชี้วัด และนำเสนอวิธีการวัดผลการจัดกิจกรรม (KPI)
 7. แนวทางในการต่อยอดสำหรับแผนการตลาดดิจิทัลระยะยาวสำหรับ 1 ปี
 8. สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับจากแผนการตลาดดิจิทัล และกิจกรรม


คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ


คุณภุชพงค์ โนดไธสง

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)
 

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

อุปนายก สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
Founder Experience Matters Co., Ltd.
(กรรมการ)

คุณโศรดา ศรประสิทธิ์

เลขาธิการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
Founder and CEO of Brilliant & Million Co., Ltd
(กรรมการ)
 

คุณมนู อรดีดลเชษฐ์

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน

ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
Executive Consultant INTAGE Thailand & Experience Matters
(กรรมการ)

คุณภารุจ ดาวราย

อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
Managing Director , Digitas
(กรรมการ)
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-661-7750 ต่อ 217, 221
Fax : 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : U Power Digital Idea Challenge
© Copyright 2021 U Power Digital Idea Challenge - All Right Reserved.